LUNAR LUNATIC คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92509
สำนักพิมพ์: 
P.S.
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปณิธิตา เกียรติ์สุพิมล, สุพรรณี สงวนพงษ์
บรรณาธิการ: 
ปณิธิตา เกียรติ์สุพิมล, สุพรรณี สงวนพงษ์