อยู่กับความซับซ้อน (Living with Complexity)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-76-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14.6x20.2 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Li-Zenn Publishing
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพถ่ายหน้าปก: Donald Norman
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ออกแบบให้แตกต่างไปจากหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ในภาษาอื่นๆ เกือบทั้งหมด ด้วยการใช้ภาพถ่ายที่ผู้เขียน (Don Norman) ใช้เพื่อประกอบบทความภายในเล่ม มาใช้เป็นหน้าปกที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความซับซ้อนของเหตุการณ์ภายในชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอ โดยการเลือกภาพถ่ายที่มีลักษณะ candid ที่มีความบ้านๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของผู้เขียนด้วยว่าการออกแบบที่ดีคือออกแบบที่มีความเข้าใจในมนุษย์มากกว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรูปทรงให้ดูแปลกตา ส่วน lay-out ของเนื้อหาด้านในออกแบบให้หน้าเปิดของแต่ละบท รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบของรูปภาพประกอบต่างๆ ภายในเล่มนั้นออกแบบดูเรียบง่าย