เทศบาล: พื้นที่ เมือง และกาลเวลา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789743159572
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ศยาม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
บรรณาธิการบริหาร : 
ชานน จงประสพมงคล
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
-
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
องค์ประกอบต่างๆ ของตัวอักษรถูกออกแบบให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันโดยใช้องค์ประกอบและสัญลักษณ์ที่มักใช้ในแผ่นที่สื่อถึงเรื่องราวของพื้นที่ของเมือง