บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215332
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
นักวาดภาพประกอบปก : 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ในหลวงรัชกาลที่9