ประเทศเหนือจริง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-1803-94-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
12.8x18.5 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แพรวสำนักพิมพ์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิชชากร วรสิทธิกร
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิชชากร วรสิทธิกร
บรรณาธิการ: 
อาทิตย์ ธรรมชาติ
บรรณาธิการบริหาร : 
อุษณีย์ วิรัตพันธ์
โรงพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
สร้างภาพปกซึ่งได้แรงบันดาลใจจากหลักการของ Penrose triangle นำมาประกอบกับอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวประชาธิปไตยที่หลอกหลอนคนไทยอย่างไม่มีวันจบสิ้น สอดคล้องรวมไปถึงเรื่องราวของตัวละครหลักในหนังสือเล่มนี้