สิทธารถะ (Design Edition)

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพประกอบ : กนกนุช ศิลปวิศวกุล และ พิชาญ สุจริตสาธิต | จัดรูปเล่ม : ณัฐพล โรจนรัตนางกูร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
นำเสนอวรรณกรรมคลาสสิคที่มีผลทางจิตวิญญาณและความคิดของผู้อ่านมากมาย ผ่าน “แม่น้ำ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในเรื่อง โดยเสนอภาพถ่ายของแม่น้ำที่มีความเป็นนามธรรมด้วยการสร้างประติมากรรมกระดาษ แล้วใช้ภาพชุดนี้ในการดำเนินเรื่องผ่านหน้าปกไปจนถึงหน้าเปิดของแต่ละบท โดยเฉพาะหน้าเปิดของทั้ง 12 บทจะเป็นภาพแม่น้ำกระดาษที่มาภาพแม่น้ำขนาดใหญ่ภาพเดียว ดังช่วงชีวิตของตัวละครที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและประสบการณ์