FUTURE : ปัญญาอนาคต

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้ออกแบบปกและภาพประกอบรูปแผนที่ : สันติ ลอรัชวี
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ด้วยเนื้อหาของหนังสือที่ชักชวนให้ผู้อ่านคิดถึงการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในโลกแห่งความวุ่นวายโกลาหล การออกแบบรูปเล่มของ FUTURE : ปัญญาอนาคต จึงมีการแบ่งจังหวะการอ่านและการวางภาพประกอบที่เอื้อต่อการคิด โดยลดทอนไปสู่ความเรียบง่ายทั้งในส่วนของการจัดวางตัวอักษรและภาพประกอบ มีการออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อวางคำคมต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านได้หยุดคิดและผ่อนลมหายใจ