มูซาชิ (Black Edition)

ข้อมูลหนังสือ
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
เครดิต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นงานที่ออกแบบและตีความจากปกมูซาชิเดิม (White Edition) ด้วยการพับกระดาษให้เกิดรอยดาบแทนการพิมพ์ เพื่อให้เกิดมิติต่อการมองและตีความมากยิ่งขึ้น