The Meaning of Science

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167885537
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
143x210
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พรชนิตว์ วิศิษฐชัยชาญ
บรรณาธิการ: 
ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์
บรรณาธิการบริหาร : 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ส