Pieces of You เศษเสี้ยวของเธอ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169241249
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 cm x 18.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ไจไจบุ๊คส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
บรรณาธิการ: 
ณัฐกานต์ อมาตยกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ธนาคาร จันทิมา
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ชื่อเรื่อง Pieces of You มีความลึกในตัวเอง การจัดวางตัวอักษรบนปกให้ซ้อนทับสอดประสานกัน เพื่อล้อกับเศษส่วนของทุกสิ่งที่มาประกอบรวมกันเป็นคนคนหนึ่ง การเลือกใช้โทนสีเทาก็สะท้อนอารมณ์หม่นๆ เดาไม่ได้ คล้ายหมอกควันในชีวิตวัยรุ่น - มานิตา ส่งเสริม