THE HOSTEL BIBLE

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92219-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
17x23.25 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
SuperGreen
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วีรพล เจียมวิสุทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
จักรกฤษณ์ อนันตกุล
บรรณาธิการ: 
รติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร
บรรณาธิการบริหาร : 
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท ซุปเปอร์กรีน สตูดิโอ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
นำเสนอรูปแบบการออกแบบที่หยิบยืมเอาลักษณะเด่นของรายละเอียดการตกแต่งโรงแรม โฮสเทลล์ มานำเสนอให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละแห่งซึ่งเป็นกรณีศึกษาประกอบภายในหนังสือ และลดทอนความยากของเนื้อเชิงวิชาการลงโดยใช้รูปภาพประกอบและการให้ข้อมูลอินโฟกราฟิกที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาของหนังสือได้โดยง่ายและเป็นลำดับขั้นตอน รวมถึงการออกแบบที่มีบุคลิกภาพความเป็นมิตรเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสนใจเนื้อหาและเป็นส่วนหนึ่งกับรูปแบบของธุรกิจสร้างสรรค์นี้