ส่วนผักกลางเมือง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740213147
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิชชุตา ลิมปณะวัสส์
บรรณาธิการ: 
เตือนใจ นิลรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดการออกแบบแนวสมัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตน์คนเมือง ทั้งด้านภาพประกอบ และ การจัดวาง