แม่ลูก ร้องเล่น เล่ม2 พิมพ์ครั้งที่่ 2

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789747003918
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เกริกกิจ เพิ่มเสนีย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปีนัง
บรรณาธิการ: 
สิริลักษณ์ รัตนสุวัจน์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แม่ลูก ร้องเล่น เล่ม 2 หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปื เป็นหนังสือคำร้องประกอบเพลง รูปแบบแต่ละหน้าจึงเน้นภาพประกอบตามความหมายของเพลงนั้น ๆ การจัดวางตัวหนังสือแบบแนวโค้งเพื่อคล้ายคลึงกับทำนองเพลง มีการเน้นคำที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลง ทำให้เด็ก ๆ สามารถจดจำได้ง่าย