พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554


ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7073-80-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
ขนาดรูปเล่ม : 
กว้าง 19 ซม. สูง 26 ซม. หนา 7 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
PRACTICAL Design Studio Co., Ltd.
บรรณาธิการ: 
ราชบัณฑิตยสถาน
บรรณาธิการบริหาร : 
ราชบัณฑิตยสถาน

โรงพิมพ์: 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เครดิตอื่นๆ: 
Graphic Designer : กนกนุช ศิลปวิศวกุล และ ณัฐพล โรจนรัตนางกูร
Photographer : อรุณ เพิ่มพูนโสภณ (Aroon Permpoonsopon), Korakot Duangkao, Kritsada Suwichakornpong

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นฉบับที่ใช้เวลาในการดำเนินการกว่า 2 ปี โดยผสมผสานกฎเกณฑ์ของพจนานุกรม ความสวยงาม และการใช้งาน ให้ลงตัว โดยพจนานุกรมฉบับนี้มีคำที่เพิ่มมาจากฉบับ พ.ศ. 2542 กว่า 20,000 คำ แต่มีความความหนาลดลง 1.5 ซม. ด้วยนำหลักการออกแบบการจัดตัวอักษรและการจัดหน้ามาช่วยเพื่อจัดการให้รูปเล่มบางลง เลือกกระดาษที่เบา การใช้สีและการจัดตัวอักษรที่อ่านสบายตา รวมถึงมีรูปเล่มที่สวยงามน่าใช้ขึ้น โดยมีแนวคิดในการใช้พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว มาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบปก ผ่านเทคนิคการพิมพ์จมให้มีความพิเศษยิ่งขึ้น

Comments

อลัง