“นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก
Abstract The Truth of Art : Ithipol Thangchalok

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-8038-01-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
กว้าง 20.5 ซม. สูง 26 ซม. หนา 2.5 ซม.

เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
PRACTICAL Design Studio Co., Ltd.
บรรณาธิการ: 
ดร. เตยงาม คุปตะบุตร
โรงพิมพ์: 
บริษัท เออร์เจนท์ แทค จำกัด (Urgent Tag Co., Ltd.)
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เครดิตอื่นๆ: 
Graphic Designer : สันติ ลอรัชวี, ณัฐพล โรจนรัตนางกูร, กนกนุช ศิลปวิศวกุล
Photographer : อรุณ เพิ่มพูนโสภณ (Aroon Permpoonsopon)
Photo Manipulation : Studio Craftsmanship
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือรวบรวมผลงานในลักษณะ retrospective ของ อ.อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ โดยออกแบบโครงสร้างหนังสือให้มีความสอดคล้องกับการนำเสนอของภัณฑรักษ์นิทรรศการ ในด้านการออกแบบได้นำรายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบหลักของผลงานในแต่ละยุคสมัยของศิลปินมา เป็นสร้างเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบหนังสือและสื่ออื่นๆ ของนิทรรศการ ในกระบวนการออกแบบยังให้ความพิถีพิถันกับภาพผลงานในเล่ม อันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างช่างภาพ นักออกแบบ ผู้ตกแต่งภาพดิจิตัล และผู้พิมพ์ เพื่อให้สีและรายละเอียดของผลงานพิมพ์ออกมาเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุด ซึงเป็นหัวใจสําคัญของการจัดทําหนังสือสูจิบัตรงานศิลปะ

Comments

ชอบ