คิด เขย่า โลก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-315-919-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 18.4 cm (16 หน้ายก)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
เอสไอเดีย
บรรณาธิการ: 
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
บรรณาธิการบริหาร : 
ชานน จงประสพมงคล
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เอสไอเดีย
เครดิตอื่นๆ: 
ศิลปกรรม นริศรา สายสงวนทรัพย์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หน้าปกออกแบบให้มีลักษณะ pop โดยใช้รูปเรขาคณิตมาเป็น key element ที่เล่นกับชื่อหนังสือ คิด เขย่า โลก คำว่า "คิด" ใช้รูปสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปทรงที่มีฐานที่มั่นคง สื่อถึงสิ่งที่เป็นรากฐาน คำว่า "เขย่า" ใช้รูปสีเหลี่ยมที่ตั้งทแยงยืนอยู่ด้วยมุมเป็นสิ่งที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา "โลก" ใช้รูปวงกลมแทนความหมาย โดยการจัดองค์ประกอบให้มีลักษณะผสมผสานความหลากหลาย ผ่านรูปเรขาคณิต ชื่อและภาพถ่ายของนักคิดและนักวิชาการ ที่หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึง ส่วน layout ภายในออกแบบให้ล้อไปกับองค์ประกอบของ graphic ของปกหนังสือ