Somewhere Thai

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2553
ขนาดรูปเล่ม : 
กว้าง 14.5 ซม. สูง 21 ซม. หนา 1.7 ซม.

เครดิต
สำนักพิมพ์: 
PRACTICAL Design Studio Co., Ltd.
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กว้าง 14.5 ซม. สูง 21 ซม. หนา 1.7 ซม.

บรรณาธิการ: 
PRACTICAL Design Studio Co., Ltd.
บรรณาธิการบริหาร : 
PRACTICAL Design Studio Co., Ltd.
โรงพิมพ์: 
บริษัท พลัสเพรส จำกัด (Pluspress Co., Ltd.)
ผู้จัดพิมพ์: 
PRACTICAL Design Studio Co., Ltd.
เครดิตอื่นๆ: 
Graphic Designer : สันติ ลอรัชวี, ณัฐพล โรจนรัตนางกูร, จักรพันธ์ สุวรรณะบุณย์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นหนังสือรวบรวมผลงานและผลงานเชิงวิจัยจากโครงการ “Somewhere Thai” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานจากนักออกแบบ 171 คนที่ร่วมโครงการ รวบรวมเพื่อนำมาเสนอคู่ขนานกับบทความจากนักออกแบบกราฟิก นักวิชาการ และสื่อมวลชน จำนวน 54 บทความจากงานประชุมซัมแวร์ไทย  เมื่อวันที่ 25 และ 26 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แนวคิดหลักในการออกแบบปกหนังสือและภาพลักษณ์อื่นๆ ของงาน คือการนำตัวอักษรไทยมาถอดรื้อในลักษณะแยกส่วนประกอบ (Assembly) เพื่อสะท้อนถึงแนวคิดหลักของงานประชุมในการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ไทยผ่านงานออกแบบ