อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้องป๊อป

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92424-0-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
17 ซม. x 23 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แบลง เปเปอร์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สถิตย์ แหลมกล้า
นักวาดภาพประกอบปก : 
ประกิต กอบกิจวัฒนา
บรรณาธิการ: 
กษมา สัตยาหุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
แปลง เปเปอร์
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพประกอบ ประกิต กิจกิจวัฒนา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือ "อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้องป๊อป" ไม่ใช่นวนิยาย ไม่ใช่เรื่องสั้น ไม่ใช่วรรณกรรม และไม่ใช่สารคดี รวมทั้งไม่ใช่หนังสือ How to ด้วย แต่ "อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้องป๊อป" คือหนังสือรวมผลงานศิลปะของศิลปินที่ทำหน้าที่ของตน คือ ใช้ศิลปะเป็นสื่อเพื่อแสดงความเห็นต่อทุกสิ่งที่เกิดรอบตัวในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2554-2557 เพราะเป็นการมองย้อนหลัง หนังสือจึงจัดวางเหตุการณ์จาก ปี 2557 - 2554 โดยตั้งใจ ไม่ใช่ผิด หรือพลาด หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือ "อ่านจากภาพ" และเป็น "ภาพ" ที่เกิดจากการตีความ เป็นมุมมองของคนๆ หนึ่งที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ศิลปะและชีวิต จึงเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน