มาเฟียก้นซอย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-387-985-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
10.5x17.7 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แพรวสำนักพิมพ์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิชชากร วรสิทธิกร
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิชชากร วรสิทธิกร
บรรณาธิการ: 
จตุพล บุญพรัด
โรงพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ออกแบบปกหนังสือชุดนี้ โดยสร้างตัวอักษรชื่อของคุณ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ที่มีลักษณะสะท้อนสำนวน,จังหวะ,ลีลาการเขียนของคุณ 'รงค์ นำมาประกอบกับภาพบนปกที่สื่อสารเนื้อหาหลักของแต่ละเล่ม

Comments

originality, flexibility, elaboration