Art Theory and History series

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-641-693-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
18.4x24.7 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
โครงการหนังสือและตำราทฤษฎีศิลป์ ภาควิชา/สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
จิรายุ พงส์วรุตม์
Graphic Designer: 
จิรายุ พงส์วรุตม์
Graphic Designer (Cover): 
จิรายุ พงส์วรุตม์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
ทวีวัฒน์การพิมพ์์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ความแตกต่างของเนื้อหาตั้งแต่ตะวันตก, ตะวันออก, จีนและญี่ปุ่น มีความหลากหลายตั้งแต่สุนทรียศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ศิลปะร่วมสมัย ไปจนกระทั่งพิพิธภัณฑ​์ แนวทางการออกแบบจึงต้องอาศัยภาษาที่เป็นกลาง เกือบเป็นนามธรรมและใช้ตัวเลขโรมันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวงกว้าง โดยที่รักษาสมดุลย์ของการออกแบบของหนังสือที่มีความหนาตั้งแต่หนึ่งร้อยกว่าหน้าไปจนกระทั่งมากกว่า 400 หน้า