MAD ABOUT

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7942-23-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
21.5 x 28.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
โตมร ศุขปรีชา, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วชิรา รุธิรกนก
Graphic Designer: 
วชิรา รุธิรกนก, วิสาชล แตงโต
Graphic Designer (Cover): 
วชิรา รุธิรกนก, วิสาชล แตงโต
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
โตมร ศุขปรีชา, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
โตมร ศุขปรีชา, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
นิตยสารเฉพาะกิจฉบับที่สามซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายในโครงการภายใต้ธีม BE HAPPY ที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆ ของผู้คนในแวดวงนิตยสารตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ด้วยความที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับนิตยสารทั้งหมด เราจึงออกแบบงานชิ้นนี้โดยนำเสนอ ‘โครงกระดูก’ ของงานออกแบบนิตยสารที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันออกมาให้ผู้อ่านได้เห็นเป็นครั้งแรกไปพร้อมๆ กับเนื้อหา ตั้งแต่การอธิบายชื่อเรียกของตำแหน่งต่างๆ ให้ผู้อ่านได้เห็น การเลือกใช้กระดาษ การวางระบบกริด การเลือกแบบอักษร ที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่เซคชั่น เรียงตามลำดับเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน หน้าเปิดแต่ละเซคชั่นจะเปิดด้วยคำอธิบายระบบกริดและแบบอักษรที่ใช้ในเซคชั่นนั้นๆ รวมถึงรูปภาพประกอบคอลัมน์ต่างๆ ที่มีโค้ดเลขกำกับ เพื่อให้ผู้อ่านดึงภาพที่เป็นสติ๊กเกอร์ท้ายเล่มมาทดลองเลย์เอาท์นิตยสารไปพร้อมๆ กัน เป็นความสุขที่สร้างร่วมกันได้ระหว่างคนทำกับคนอ่านนิตยสารฉบับนี้