สถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์: ภาพสะท้อนของธรรมชาติและจักรวาล (Architecture and Science: A Reflection of Nature and Universe)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-91-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.5x17.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Li-Zenn Publishing
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer: 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer (Cover): 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
Li-Zenn Publishing
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพประกอบปกยืมลักษณะของเส้นสายของ diagram ที่ใช้อธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์มาพูดถึงความแตกต่างของ viewpoint ในการมองโลก สะท้อนเนื้อหาของเรื่องราวภายในเล่มที่พูดถึงกระบวนทัศน์ใหม่ในงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 'New Science' โดยภาพลายเส้นที่เกิดขึ้นยังสามารถอ่านเป็นตัว "A" ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า "Architecture" ได้อีกด้วย รูปเล่มการจัดหน้าภายในออกแบบให้ภาพประกอบบางส่วนกินพื้นที่เข้าไปในพื้นที่ของเนื้อหา