Spirit of Art

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2018
ขนาดรูปเล่ม : 
19 ซม. x 25 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
GA49 Limited
Graphic Designer: 
ปิติพร วงษ์กรวรเวช, รุจิรา ทิพย์ลุ้ย, ยศสรัล เริ่มรักสกุล
Graphic Designer (Cover): 
ปิติพร วงษ์กรวรเวช, รุจิรา ทิพย์ลุ้ย, ยศสรัล เริ่มรักสกุล
บรรณาธิการ: 
ยศสรัล เริ่มรักสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
กฤษณะ ธนะธนิต
โรงพิมพ์: 
บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
GIFFARD Co., Ltd.
เครดิตอื่นๆ: 
วีรวิทย์ ศิริอมรเทพ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ทีมออกแบบได้รับโจทย์ของการออกแบบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว เครื่ิิองดื่มสูตรพิเศษของบาร์เทนเดอร์และบาริสต้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลงใหลในรอยสักผ่านรูปแบบของหนังสือซึ่งภาพและข้อความทำงานควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของกระดาษแต่ละชนิดนั้นถูกคัดสรรเพื่อสะท้อนวิธีการ กระบวนการสักและการออกแบบโครงสร้างของหน้ากระดาษในหนังสือไปพร้อมๆกัน