เยิรเงาสลัว (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-04-5
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 cm x 17.1 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เยิรเงาสลัว เป็นหนังสือคลาสสิกของโลกตะวันออกอีกเล่มที่กล่าวถึงสุนทรียศาสตร์อันละเอียดอ่อน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับแสงและเงาในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยดั้งเดิม ภาพปกที่เลือกมาใช้จึงเป็นภาพพิมพ์โบราณญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นจังหวะของแสงและเงา ซึ่งช่วยสื่อความหมายของเนื้อหาภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับหนังสือเล่มอื่นๆ ใน Mini Classic Series ของสำนักพิมพ์ที่ต้องการนำเสนอปัญญาและปรัชญาของโลกตะวันออก

Comments

fluency

แหร่ม