PAST | ปัญญาอดีต

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167982212
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.3 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จากเนื้อหาของหนังสือที่ชักชวนให้ผู้อ่านคิดถึงการเรียนรู้อดีต เพื่อหาทางออกจากโลกแห่งความวุ่นวายโกลาหล ด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญ นำเสนอผ่านรูปแบบแผนที่โลกที่ถูกจัดองค์ประกอบต่างออกไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็นแนวทางหลักของปกในชุด Wisdom Series เส้นจากแผนที่ลากผ่านจุดทั้ง 9 อันเป็นอุบายที่ทดสอบเชาวน์ในการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินต่อไป