About Us

100 ANNUAL BOOKANDCOVER DESIGN2017

หนังสือมีดีที่ปก
การคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบรูปเล่มโดดเด่นสวยงาม มีคุณภาพในระดับสากล เปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพวงการหนังสือและนักออกแบบกราฟิกหนังสือของประเทศไทย สร้างคลังความรู้งานออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ดีสู่สาธารณะ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. เป็นผลงานต้นแบบ (original) จัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทยไม่จำกัดสัญชาติของผู้ออกแบบ

2. หนังสือที่ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ไม่จำกัดประเภทหนังสือ

3. ปีที่ตีพิมพ์  2558– 2560 

4. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานหรือได้รับความยินยอมให้ส่งผลงาน

5. จำกัดจำนวนส่งผลงานไม่เกิน 20 ผลงานต่อราย

6. ส่งหนังสือเล่มจริงเพื่อประกอบการคัดเลือก จำนวน 1 เล่ม

7. กรณีได้รับการคัดเลือก ส่งหนังสือเพื่อจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 3 เล่ม

8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหนังสือที่ส่งเข้าคัดเลือก

หมายเหตุ  หนังสือที่ส่งเข้าคัดเลือกจะถูกส่งเข้าห้องสมุดสาธารณะของสมาคม ฯ และเพื่อเป็นคลังข้อมูลในการคัดสรรในกิจกรรมอื่นต่อไป เช่น การขายลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาอื่น การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง  การส่งประกวดในระดับนานาชาติ ฯลฯ 

 

ประเภทการคัดเลือก                                                                                                                                

·     ปกดีเด่น             จำนวน 80 ปก

·     รูปเล่มดีเด่น        จำนวน 20 เล่ม

 

รางวัลและประโยชน์                                                                                                                   

·     ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

·     ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  ครั้งที่ 21

·     ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศ อาทิ Frankfurt Book Fair, Taipei International Book Exhibition

·     ผลงานได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ เฟซเพจและสื่อสิ่งพิมพ์สมาคมฯ                                                                                        

·     ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือในแค็ตตาล็อกประจำปีสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย

·     ผลงานได้รับการรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสาธารณะออนไลน์

 

คณะกรรมการคัดเลือก

1. ประธานกรรมการตัดสิน                     รศ.อารายะ  ศรีกัลยาณบุตร       คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. นักออกแบบกราฟิก                          นายพิชิต วีรังคบุตร  นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย

3. นักออกแบบกราฟิก                          นายธีรนพ  หวังศิลปคุณ (TNOP)

4. นักออกแบบกราฟิก                          นายวีร์ วีรพร(DESIGN CONCIOUS)

5. สถาปนิก/บรรณาธิการอำนวยการ          นายดวงฤทธิ์  บุนนาค (DBALP/REVOLUTION DAFFODILS)

6. บรรณาธิการบริหาร                          น.ส. สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ (LI-ZENN PUBLISHING)

7. บรรณาธิการสำนักพิมพ์                      นายพัลลภ สามสี (สำนักพิมพ์มติชน)

8. ผู้ประกอบการร้านหนังสือ                    นายสิโรตม์ จิระประยูร (THE BOOKSMITH)

9. สื่อมวลชน                                     นายก้อง ฤทธิ์ดี (BANGKOK POST)

 

กําหนดการ

· เปิดรับผลงาน                    1 กรกฎาคม 2560

· ปิดรับผลงาน                   31 สิงหาคม  2560

· ประกาศผล                       1 ตุลาคม   2560

· จัดแสดงนิทรรศการ            18-29 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ข้อกำหนดข้อมูล 

·     รูปถ่ายหนังสือจริงแสดงลักษณะและรายละเอียดที่สําคัญ ไฟล์สกุล .JPG ขนาดความละเอียดไม่เกิน 100dpi ที่ขนาด A4 ไม่เกิน 3 ไฟล์ สำหรับหมวดปก ไม่เกิน 5 ไฟล์ สำหรับหมวดรูปเล่ม

·     ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์  ISBN 

·     ชื่อผู้ออกแบบ ชื่อสำนักพิมพ์  อาร์ตไดเรคเตอร์  บรรณาธิการ  นักวาดภาพประกอบ โรงพิมพ์ ฯลฯ 

·     แนวความคิดสำคัญ ผลงานไม่เกิน 100 คำ (ภาษาไทย กระชับ ได้ใจความ)

·     ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ สําหรับการผลิตงานสื่อ เพื่อเผยแพร่

·     ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาคมฯ  ทั้งในและต่างประเทศ

 

การส่งผลงาน                                                                                                                                              

ส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น  www.100abcd.org

 

ติดต่อสอบถาม   

จุฑามาศ ทัดเทียมรมย์   085-920-6151

นันทพร จันทรากำเนิดแสง  02-954-9560-4#106

อีเมล์:   100abcd@pubat.or.th   เฟซบุ๊ก: 100abcdaward

 

จัดโดย

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)

ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa)